Om Inspiria

Inspiria Rekruttering er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Som den eneste ikke-kopierbare ressursen i en virksomhet, blir hver ansatt en viktig investering for sin arbeidsgiver.


Inspiria Rekruttering skal være proaktiv i forhold til de menneskelige ressursene som til enhver tid befinner seg i markedet, samt være spesifikk og grundig i forhold til oppdragsgivers behov som stadig er i endring. Arne Askautrud er utdannet ved Norges Markedshøyskole og har yrkeserfaring bl.a. som konsulent, markedsdirektør og adm. dir. hos dagligvare- og faghandelsaktører. Etter 20 år som rådgiver/partner i andre rekrutteringsbyråer ble Inspiria Rekruttering etablert 2015.


Inspiria Rekruttering har tro på spesialisering og dybde kontra bredde. Inspiria Rekruttering fokuserer på dagligvare, storhusholdning og faghandel og vår ambisjon er gjennom nisjetankegang evne å holde oss oppdatert på suksessfaktorene innenfor vårt virksomhetsområdet.

Målsetting

Inspiria Rekruttering skal bidra til at våre kunder ansetter høyt kvalifiserte ledere med solid kompetanse, erfaring og en personlighet som bidrar til å utvikle virksomheten i henhold til mål og strategier. Målsettingen er å være en utfordrende diskusjonspartner i strategiske, organisatoriske og leder relaterte spørsmål og sørge for at valg av ledere blir grundig kvalitetssikret og forankret i virksomhetens strategi.

Gjenkjøp og fornøyde oppdragsgivere og kandidater er målsettingen.

Etikk - hvordan opptre

Langsiktighet, sten for sten, grundighet, nøyaktighet, personorientering, respekt og høy etisk standard er leveregel.

”Code of conduct”

Nulltoleranse for diskriminering

Inspiria Rekruttering har nulltoleranse for diskriminering av alle slag og etterfølger regler fra likestillingsloven, diskriminerings-, tilgjengelighets- og arbeidsmiljøloven. Ingen kandidater skal føle seg forbigått eller tilsidesatt grunnet kjønn, etnisk opprinnelse, religion, politiske syn eller lignende. Forbudet gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om arbeidstaker er begrunnet i stillingens karakter eller at det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføring av formålet. Dersom slike opplysninger kreves vil dette angis i utlysningen av stillingen. Inspiria Rekruttering’s kandidater blir valgt ut på grunnlag av sin kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring.

Personlige relasjoner

I alt arbeid legges det vekt på å unngå uheldige interessekonflikter. Ansatte Inspiria Rekruttering har instruks om å være særlig oppmerksom på forhold som kan reise spørsmål om rolleblanding eller integritet. Dette gjelder spesielt i tilfeller som involverer nære personlige relasjoner knyttet til vennskap, arbeid eller annen sosial omgang. Under saksbehandlingen vil det bli gitt en redegjørelse for særlige forhold som kan påvirke uavhengighet.

Personvern og konfidensialitet

Kandidater og søkere, i og utenfor prosess, vil bli behandlet med den aller største konfidensialitet. Som søker/kandidat kan du til enhver tid være trygg på at regler for personvern blir overholdt. Datalagringssystemer er passordbeskyttet og blir ivaretatt med største varsomhet. Som søker/kandidat kan man kreve at innhentet informasjon blir slettet etter endt prosess.

Inspiria Rekrutterings kunder skal også føle seg trygge på at vi gjennomfører profesjonelle prosesser der kandidater blir møtt med faglig dyktighet, ryddighet og respekt. Tilbakemeldingene er at Inspiria Rekruttering representerer så vel oppdragsgivere som kandidater på en positiv og profesjonell måte. Når Inspiria Rekruttering har tatt et oppdrag, har selskapet også tatt ansvar, og gir ikke opp før vi finner en løsning som holder over tid. Vi tar så langt mulig ansvar for at våre kandidater lykkes i sin nye jobb

Metodikk/faglig fundament

Inspiria Rekrutterings metodiske rammeverk og strukturerte arbeidsprosess er viktige elementer for å minimere risiko for en feilansettelse. Det som skiller Inspiria Rekruttering er fokus på bransje og erfaring fra den samme.

Prosessbeskrivelse:

Gjennom kjennskap til funksjon, nettverk og metodisk kartlegging identifiseres de fremste i markedet. Terrenget skal saumfares grundig og alle relevante alternative muligheter vurderes. Inspiria Rekruttering får også de mest “utilgjengelige” kandidatene i tale. Slik kan våre kunder velge på øverste tilgjengelige hylle. Mange kandidater er normalt teknisk kvalifisert, men i 10 av 10 tilfeller er det personlige egenskaper som avgjør. Å finne de som passer til denne unike prosessen og omgivelsene krever kunnskap og erfaring. Forståelse for og kjennskap til oppdragsgiveres virksomhetsområde og deres kultur/miljø er en forutsetning for å lykkes som rekrutterer.

Hvorfor vurdere din rekrutteringspartner?

Inspiria Rekruttering har verktøy og erfaring til å bistå, ta kontakt.