Tjenester

På samme måte som vi rendyrker bransje, rendyrkes tjenesteområdet rekruttering, rekruttering og rekruttering. Ved behov for annet enn rekruttering vil vi trekke på eksterne samarbeidspartnere/eksperter.

I avtalte rekrutteringsprosess jobbes det ut i fra følgende metoder;

Kombinasjoner av disse metodene vil ofte være aktuelle.

Executive search

Executive search er en grundig og omfattende prosess hvor vi systematisk kartlegger markedet for å identifisere de dyktigste kandidatene. I motsetning til annonserte prosesser vil vi her aktivt kontakte mulige kandidater. Metoden er diskret og målrettet. Den egner seg godt til oppdrag som ikke kan offentliggjøres, og i de tilfeller hvor man henvender seg til kandidater som ikke aktivt vurderer et jobbskifte eller som har et stort behov for diskresjon. Inspiria Rekruttering har en omfattende kandidatdatabase som blir brukt i arbeidet med slike oppdrag. I tillegg kartlegges markedet ved å systematisk bruke nettverk og ulike informasjonskilder for å finne frem til kandidater som har lykkes med tilsvarende utfordringer. Interesserte kandidater vil bli invitert til en konfidensiell samtale. Utvelgelsen vil videre skje gjennom flere møter mellom kandidat, konsulent og oppdragsgiver.

Annonsert stillingsutlysning

I mange tilfeller er den mest effektive metoden for å nå aktuelle ledere/spesialister å annonsere stillingen i hensiktsmessige media. Aktive søkere har gjort egne vurdering om at dette er riktig og kan ofte drives raskere frem og har en tydelig motivasjon. Dette gjelder særlig hvis det kan være mange aktuelle kandidater til stillingen.

Et annonsert oppdrag tar kortere tid enn executive search. Siden kandidatene allerede er motiverte for et jobbskifte vil seleksjonsprosessen og kontraktsinngåelse ofte gå hurtigere. Inspiria Rekruttering tar hånd om alle praktiske oppgaver, herunder annonseutforming og material oppfølging, søknads- registrering bekreftelse, avslag osv.

Seleksjonsprosessen er lik som ved executive search, med flere møter mellom kandidat, konsulent og oppdragsgiver.

Sluttvurdering (objektiv 3. parts vurdering av navngitt intern/ekstern søker)

Kunden fremskaffer selv aktuelle kandidater til stillinger og vi bistår med enkeltstående vurderinger eller kvalitetssikring av kandidatene.

Dette gjøres ofte i følgende situasjoner:

a. Oppdragsgivere ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov, kanskje i konkurranse med eksterne kandidater.

b. Man ønsker bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern utlysningsrunde.

c. Oppdragsgivere vil gjerne ha en vurdering av kandidater de selv har kommet i kontakt med.

Ved sluttvurderinger vil kandidater gjennomgå en grundig kvalitetssikring hos Inspiria Rekruttering. Vi benytter normalt både våre testverktøy med systematiske tilbakemeldinger, et dybdeintervju som fokuserer både på kompetanse, egenskaper, holdninger og motivasjon samt grundig referansesjekk.

Omstilling/omplassering (bistand ved skifte av arbeidsoppgaver/arbeidsgiver)

Behovet for spesiell kompetanse kan endre seg, og noen gangen er det nødvendig og riktig for arbeidsgiver og arbeidstaker å skille lag. Gjennom samtaler, evne- og adferds bevisstgjøring har Inspiria Rekruttering erfaring til å hjelpe kandidater med selvinnsikt og karriereråd. Inspiria Rekruttering bistår på individuell basis med CV oppsett og målrettet arbeid for å komme i prosesser som passer den enkeltes ferdigheter, livssituasjon og behov for trygghet/utfordring.